หมายเหตุ : รหัสสี

จองยานพนานะ หัวหน้ากลุ่มงาน อนุมัติ หัวหน้างานยานพาหนะ อนุมัติ หัวหน้างานบริหาร อนุมัติ ผู้มีอำนาจ อนุมัติ ไม่อนุมัติ ทุกกรณี ยกเลิกการจอง


Flow Chart ระบบจองยานพาหนะ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ