รายงานการจัดการสิทธิว่าง

รพ.สต.
ตค.2557
พย.2557
ธค.2557
มค.2558
กพ.2558
มีค.2558
เมษ.2558
พค.2558
มิย.2558
กค.2558
สค.2558
กย.2558
เหลือค่าว่าง
จัดการแล้ว
ร้อยละ
เหลือค่าว่าง
จัดการแล้ว
ร้อยละ
เหลือค่าว่าง
จัดการแล้ว
ร้อยละ
เหลือค่าว่าง
จัดการแล้ว
ร้อยละ
เหลือค่าว่าง
จัดการแล้ว
ร้อยละ
เหลือค่าว่าง
จัดการแล้ว
ร้อยละ
เหลือค่าว่าง
จัดการแล้ว
ร้อยละ
เหลือค่าว่าง
จัดการแล้ว
ร้อยละ
เหลือค่าว่าง
จัดการแล้ว
ร้อยละ
เหลือค่าว่าง
จัดการแล้ว
ร้อยละ
เหลือค่าว่าง
จัดการแล้ว
ร้อยละ
เหลือค่าว่าง
จัดการแล้ว
ร้อยละ
รพ.สต.บ้านทุ่ม ตำบลไพรบึง
71.43
14.29
14.29
92.86
83.33
50.00
100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
รพ.สต.บ้านหนองอารี ตำบลดินแดง
50.00
50.00
66.67
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
รพ.สต.บ้านปราสาทเยอเหนือ ตำบลปราสาทเยอ
50.00
0.00
0.00
14.29
92.31
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
รพ.สต.บ้านไม้แก่น ตำบลสำโรงพลัน
100.00
100.00
100.00
66.67
รพ.สต.บ้านตาโมกข์ ตำบลสำโรงพลัน
66.67
100.00
50.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
0.00
รพ.สต.บ้านพะแวะ ตำบลสุขสวัสดิ์
50.00
0.00
0.00
100.00
0.00
66.67
100.00
100.00
0.00
50.00
รพ.สต.บ้านกันตรวจ ตำบลโนนปูน
66.67
0.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
โรงพยาบาลไพรบึง
84.62
72.73
50.00
91.67
85.71
100.00
100.00
100.00
100.00
87.50
66.67
รวม
0
0
0.00
12
29
70.73
18
12
40.00
24
10
29.41
8
45
84.91
3
31
91.18
2
7
77.78
2
21
91.30
0
14
100.00
0
12
100.00
14
10
41.67
15
5
25.00